منابع پایان نامه با موضوع
ورزش‌های تفریحی، ابعاد سرمایه، اوقات فراغت پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ابعاد سرمایه، اوقات فراغت

…………………………………….. 82فصل چهارم : یافته‌های پژوهش4-1 توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. 854-1-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. 854-1-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………. 864-1-3 شغل ………………………………………………………………………………………………………………….. 864-1-4 وضعیت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………….874-1-5 میزان درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 874-1-6 زمان فراغت در طول روز………………………………………………………………………………………. 884-1-7 اولویت بندی‌هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند ………………………………………………… 904-2 شاخص‌های توصیفی مربوط به ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع
مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند ماهیتا نیز اختیار نمی تواند نقشی در اراده ارتکاب فعل داشته باشد.البته صرف سلب ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع
مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است، هر چند هنوز ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع
ترک فعل، آیات و روایات، حقوق کیفری پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع ترک فعل، آیات و روایات، حقوق کیفری

برای انجام یا عدم انجام آن با توجه به قوه تشخیص و تمییز خود، به سنجش سود و زیان آن می پردازد. در صورتیکه میل به انجام آن پیدا کرد، تصمیم بر انجام آن می گیرد. میل به انجام کار را رضا و تصمیم به انجام آن را قصد می ادامه مطلب…

منابع تحقیق با موضوع
ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد

می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع
مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند ماهیتا نیز اختیار نمی تواند نقشی در اراده ارتکاب فعل داشته باشد.البته صرف سلب ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع
مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی روانی و رشد عقلی کافی، از قابلیت عقاب یا مسئولیت برخوردار است، هر چند هنوز ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع
ترک فعل، آیات و روایات، حقوق کیفری پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، آیات و روایات، حقوق کیفری

برای انجام یا عدم انجام آن با توجه به قوه تشخیص و تمییز خود، به سنجش سود و زیان آن می پردازد. در صورتیکه میل به انجام آن پیدا کرد، تصمیم بر انجام آن می گیرد. میل به انجام کار را رضا و تصمیم به انجام آن را قصد می ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع
ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد

می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب ادامه مطلب…