پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ابعاد سرمایه، اوقات فراغت

…………………………………….. 82فصل چهارم : یافته‌های پژوهش4-1 توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. 854-1-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. 854-1-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………. 864-1-3 شغل ………………………………………………………………………………………………………………….. 864-1-4 وضعیت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………….874-1-5 میزان درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 874-1-6 زمان فراغت در طول روز………………………………………………………………………………………. 884-1-7 بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد

می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات

موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه مضطر می گردد. طبیعی است وقتی فعل از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست صحبت از اختیار و نقش آن در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، بلوغ جنسی، ارتکاب جرم

اعمال مجرمانه خویش را، تحمل کنند؟ در صورت وجود این شرایط می توان گفت که مرتکب دارای مسئولیت کیفری است. بعبارتی این تعریف می تواند در مورد کسی به کار رود که نظر به آمادگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، مواد مخدر، مصرف مواد

می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی بیشتر بخوانید...

توسط mitra6--javid، قبل