منابع پایان نامه با موضوع
ورزش‌های تفریحی، ابعاد سرمایه، اوقات فراغت پایان نامه ها

…………………………………….. 82
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
4-1 توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. 85
4-1-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-1-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………. 86
4-1-3 شغل ………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-1-4 وضعیت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………….87
4-1-5 میزان درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 87
4-1-6 زمان فراغت در طول روز………………………………………………………………………………………. 88
4-1-7 اولویت بندی‌هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند ………………………………………………… 90
4-2 شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش ……………………………………………………….. 90
4-2-1 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌های پژوهش ……………………………………. 90
4-2-2 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………. 91
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………… 97
4-4 آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………… 98
4-4-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………… 98
4-4-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 99
4-4-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 100
4-4-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 101
4-4-5 فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………… 102
4-4-6 فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………………………… 103
4-4-7 فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………………………… 104
4-4-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………………….. 105
فصل پنجم :بحث ونتیجه‌گیری
5-1 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 108
5-2 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 109
5-2-1 نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 109
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………. 111
5-3 بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………. 112
5-4 پبشنهادات برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………… 117
5-5 پیشنهاداتی که برای پژوهش آینده ……………………………………………………………………….. 120
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………..122
پیوست‌ها
پیوست 1 پرسش‌نامه مشخصات فردی ……………………………………………………………………………. 137
پیوست 2 پرسش‌نامه سرمایه‌اجتماعی ……………………………………………………………………………… 138
پیوست 3 پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی ……………………………………………………….. 141
فهرست جداول
جدول 2-1 خصوصیت ورزش‌های تفریحی و اوقات فراغت ……………………………………………….. 30
جدول 2-2 تعاریف، اهداف، تحلیل و منافع حاصل از سرمایه‌اجتماعی…………………………………… 43
جدول 3-2 طبقه بندی عوامل ساخت سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………… 47
جدول 3-1 محل ومناطق توزیع پرسش‌نامه ………………………………………………………………………. 76
جدول 3-2 ارزش‌ها برای محاسبه وضعیت فعالیت جسمانی ………………………………………………… 78
جدول 3-3 نحوه تعیین سطح فعالیت جسمانی …………………………………………………………………. 79
جدول 3-4 ترتیب و شماره گویه‌ها ……………………………………………………………………………… 80
جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ مشارکت در ورزش‌های تفریحی …………………………………… 81
جدول 3-6 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد سرمایه‌اجتماعی …………………………………………………… 81
جدول 4-1 جنسیت آزمودنی‌ها……………………………………………………………………………………..85
جدول 4-2 سن آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-3 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک وضعیت شغلی…………………………………………… 87
جدول 4-4 وضعیت تحصیل نمونه‌ها ………………………………………………………………………………87
جدول 4-5 میزان درآمد آزمودنی‌ها ………………………………………………………………………………88
جدول 4-6 زمان اوقات فراغت …………………………………………………………………………………….89
جدول 4-7 اولویت‌های اوقات فراغت …………………………………………………………………………..90
جدول 4- 8 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌ها ………………………………………91
جدول 4-9 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………………………91
جدول 4-10 تعداد گروه‌ها…………………………………………………………………………………………..92
جدول 4-11 توصیف وضعیت عضویت
در گروه‌ها و شبکه‌های جوانان شهر تهران……………………93
جدول 4-12 تعداد دوستان صمیمی نمونه‌های مورد پژوهش ……………………………………………….94
جدول 4-13 تعداد دفعات تماس تلفنی و غیره …………………………………………………………………94
جدول 4-14 دسترسی به منابع اطلاعتی جوانان مورد پژوهش ……………………………………………..95
جدول 4- 15 عوامل خشونت‌زا در شهر تهران از نظر جوانان مورد پژوهش ……………………………96
جدول 4-16 تعداد دفعاتی که افراد دور هم جمع شده‌اند ………………………………………………….96
جدول 4-17 آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های مشارکت در ورزش‌های تفریحی …………………97
جدول 4-18 آزمون نرمال بودن توزیع داده های سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ……………………….97
جدول 4-19 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش های تفریحی با سرمایه اجتماعی جوانان شهرتهران………………………………………………………………………………………………………………98
جدول 4- 20 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………………………………………99
جدول 4- 21 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اعتماد و اتحاد در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………………………………………………………100
جدول 4- 22 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………..101
جدول 4- 23 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4- 24 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………..103
جدول 4-25 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………..104
جدول 4-26 نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی سرمایه‌اجتماعی………………………………….105
فهرست شکل‌ها
شکل 2-1 هرم مدیریت ورزشی ………………………………………………………………………………27
شکل 2-2 طیف ورزش تفریحی ……………………………………………………………………………. 29
شکل 4-1 تأثیر رگرسیونی متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی بر ابعاد سرمایه‌اجتماعی….106

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهامام صادق، رسول اکرم (ص)، پیامبر (ص)

فصل اول:
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه‌اجتماعی1 با دامنه‌ی وسیعی از مفاهیم خود در 20 سال گذشته به طور فزاینده‌ای توجه متخصصان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. این سرمایه منشاء گروه‌هایی است که به طور خودجوش و داوطلبانه سازمان می‌یابند و وجود آن برای کار کرد صحیح نهادهای عمومی و رسمی نیز ضروری و حیاتی است. شبکه‌ها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی از طریق شکل‌های متفاوت مشارکت در


دیدگاهتان را بنویسید