سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

عوامل متغیر در اشتغال

بازار مشاغل دائماً در حال تغییر و دگرگونی می باشد. با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بعضی از مشاغل قبلی از بین می طریقه و مشاغل جدیدی به جدول مشاغل افزوده می شوند. مشاور شغلی و حرفه ای بایستی علل تغییر مشاغل را بشناسد و به عوامل متغیر در اشتغال آگاهی یابد تا بتواند در طرح ریزی برنامه های شغلی و حرفه ای این تغییرات را مورد نظر قرار دهد. بعضی از عوامل متغیر در اشتغال که بر نیروی کار یا نوع کار تاثیر می گذارند به تبیین زیر قابل ذکرند: (طاهری ،1391،ص34).

  • تغییر نوع کارکنان

هرگونه تغییر در نوع کارکنان، باعث دگرگونی در بازار کار می گردد. مثلا اگر چنانچه تعداد زنان شاغل در گروهی از مشاغل افزایش یابد در صورتی که امکانات استخدامی در گروه مشاغل به حد کافی گسترش نیابد، موجب خواهد گردید که عده ای از مردان نتوانند در شغل مورد نظرشان به کار اشتغال ورزند. لذا با ورود گروه جدیدی از افراد به بازار مشاغل، برای آنکه از بیکاری پیشگیری گردد بایستی امکانات استخدامی در مشاغل مورد نظر گسترش یابد.

 

  • تغییر در اندازه ساعات کار

هرگاه افراد معین ساعات بیشتری را صرف کار کردن کنند برای انجام کار مشخص به تعداد کمتری کارگر نیاز خواهد بود. لذا تغییر در اندازه ساعات کار به تغییر در تعداد کارگر منجر می گردد.

معمولا تغییر در اندازه ساعات کار عامل کنترل کننده ای در مواقع بحران بیکاری یا کمبود نیروی انسانی ماهر در جامعه می باشد.

  • نوع اقتصاد

این عامل نوع و اندازه کارگر و کالا ی تولیدی را مشخص می سازد. به عنوان مثال در زمان جنگ که مقدار زیادی فرآورده و محصول جهت ادامه جنگ لا زم می باشد، بایستی گروه کثیری از کارگران در کارخانجات اسلحه و مهمات سازی به تهیه مواد جنگی بپردازند. لذا نوع مشاغل در اقتصاد زمان جنگ تا حدود زیادی محدود می گردد.

  • نوع کار

نوع کار این که دستی یا ماشینی باشد در تغییر نوع کارگر موثر می باشد. با ماشینی شدن کارها عده ای از کارگران سابق شغل خود را از دست می دهند. برای جلوگیری از چنین بیکاری و نابسامانی بایستی قبل از ماشینی کردن کارها از طریق اجرای برنامه های صحیح، افراد را جهت کار در کارخانجاتی که ایجاد خواهند گردید آموزش داد(همان منبع).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد