رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

مدل اعتماد «دکتر مقیمی»می باشد عبارتند از:

10-اعتقاددارم اطلاعات و خدماتی که سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت در اختیارم قرار میدهد معتبر وقابل اعتماد می باشد.

11-نشان تجاری بانک ملت که سیستم بانکداری اینترنتی رابه من ارائه می دهد برای هر کسی شناخته شده می باشد.

12-به نظر من بانک ملت که سیستم بانکداری اینترنتی را به من ارائه می دهد دارای شهرت خوبی می باشد.

13-به بانک وسیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت اعتماد کامل دارم.

که براساس مقیاس 5نکته ای لیکرت از خیلی مخالفم بانمره 1وتا خیلی موافقم با نمره 5 مورد سنجش قرار گرفته می باشد

  • امنیت:به صور عمومی امنیت شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی ها واطلاعات با ارزش می باشد .دراین پژوهش متغیر امنیت با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

1-قابلیت اعتماد و امنیت سیستم بانکداری اینترنتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- محفوظ ماندن اطلاعات تراکنش ها واجرای سیستم امنیت اطلاعات مشتریان

3- بهره گیری از فناوریهای ایمن برای ایجاد سطحی از اطمینان درروند بانکداری اینترنتی

در فرضیه دوم به دنبال مطالعه ارتباط بین امنیت بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی هستیم.

  • سهولت ادراکی :

سهولت بهره گیری درک شده به درجه ای اطلاق میشودکه شخص اعتقاددارداستفاده ازیک سیستم خاص به کوشش زیادی نیازندارد (دیوس[1]، 2000:187) ون وهمکاران(2004 ) راحتی را به صورت راحتی مکانی ، راحتی زمانی  ،سهولت وسرعت ارائه خدمات  وکارایی کانال درارائه خدمات  مورد بهره گیری قرار دادند . میزانی که شخص معتقد می باشد بهره گیری از یک سیستم خاص نیاز به کوشش زیادی جهت یادگیری ندارد. یعنی کار کردن با یک سیستم تا چه اندازه از نظر شخص آسان می باشد.(گیلانی نیا،موسویان،1388) دراین پژوهش متغیر سهولت ادراکی با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

5-davis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد