سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

جامعه/ نمونه آماری

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1389،273) در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمین صنایع خودروسازی گروه سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.

از آنجا که انجام هر پژوهش عملی مستلزم هزینه و زمان می باشد، لذا هر محققی بایستی با در نظر داشتن مقتضیات روش پژوهش، ماهیت داده ها، نوع ابزار گردآوری آنها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد، انتخاب نماید که در این گزینش بایستی نکات زیر مد نظر واقع گردد:

  • نمونه بایستی با در نظر داشتن اهداف پژوهش انتخاب گردد.
  • رعایت انصاف و عدم اعمال ذهنیتها شرط اساسی می باشد.
  • عواملی در تعیین حجم یا اندازه نمونه موثرند. (خاکی، 1389، 158)

بر این اساس در این پژوهش از آنجا که می خواهیم کارایی زنجیره ها را با ساخت یک مدل تحلیل پوششی داده ها بسنجیم، لازم می باشد که تعداد واحدهای مورد ارزیابی حداقل برابر با ارتباط زیر باشد:

 

(تعداد خروجی ها + تعداد ورودی ها) * 3 تعداد واحدهای مورد ارزیابی

 

عدم بکارگیری ارتباط فوق در اقدام موجب می گردد که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و به بیانی دیگر دارای امتیاز کارایی یک گردند، لذا قدرت تفکیک پذیری واحدها کاهش می یابد. (مهرگان، 1386، 74)

در این پژوهش برای سنجش کارایی از 4 ورودی ابتدایی در مرحله اول( تامین کننده)، 2 خروجی میانی و 2 خروجی نهایی( به ازای هر خودروساز) بهره گیری گردیده که طبق ارتباط (2+2+4)*3، تعداد واحدهای تحت مطالعه بایستی حداقل برابر 24 تا گردد لذا با صلاحدید استاد محترم راهنما، 7 زنجیره تأمین از صنایع خودروسازی گروه سایپا برای چهار دوره سه ماهه در سال به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بنابر این 28=7*4، DMU خواهیم داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد