شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

2 مدل ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک (SPACE)  

ماتریس ارزیابی اقدام و جایگاه استراتژیک­ یا ماتریس تحلیل SPACE­ یک تکنیک ویژه جهت ارزیابی اندازه دانش و ادراکات در­یک برنامه استراتژیک خاص می باشد. این تکنیک توسط افرادی زیرا آلن رو[1]، ریچارد میسون[2]، کری دیکل[3]، ریچارد من[4] و رابرت موکلر[5] توسعه­یافته می باشد. چارچوب تحلیل ارزیابی اقدام و جایگاه استراتژیک بسیار موثر می باشد اما ابزاری شناخته شده برای توسعه و بازبینی استراتژی سازمان­ها نیست. از آن می­توان در موارد زیر بهره گیری نمود. (رو و همکاران، 1382)

از این ماتریس برای ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک بهره گیری می­گردد. محورهای ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک نشان دهنده دو بعد درونی و بیرونی صنعت می­باشد.

FS: (قوت و توان مالی ) شامل نرخ بازگشت سرمایه، اندازه سرمایه، اندازه سرمایه در گردش، نسبتهای مالی، سهولت خروج از بازار، اندازه ریسک پذیری تجارت و…

CA: (مزیت رقابتی) شامل سهم بازار، کیفیت تولیدات، دوره عمر محصول، اندازه وفاداری مشتریان، ظرفیت رقابتی، دانش فنی و اندازه کنترل بر منابع و توزیع کنندگان

:ES  (ثبات محیط ) شامل تغییرات تکنولوژیک، طریقه تغییر تقاضا، نرخ تورم، قیمت محصولات رقبا، موانع ورود به بازار، فشارهای رقابتی و… .

IS: (استحکام و توان صنعت) شامل پتانسیل رشد و سود آوری، ثبات مالی، آگاهی تکنولوژیکی، سرمایه و منابع مورد بهره گیری و … .

از بین عوامل­یاد شده FS و CA از شاخص­های اصلی داخلی و ES و IS از شاخص­های خارجی می­باشند. پس از ارزیابی هریک از عوامل فوق آن­ها را به صورت کمی­تبدیل و ارزش متوسط هر گروه را محاسبه می­گردد. سپس مقادیر بدست آمده را به نمایشگر منتقل نموده و در نتیجه جایگاه استراتژیک شرکت مشخص می­گردد. بر حسب جایگاه شرکت 4 استراتژی متصور می باشد:

[1] Rows

[2] Mason

[3] Dickel

[4] men

[5] Moakler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد