سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

1 مقدمه

پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می رود. دستیابی به هدفهای پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. (خاکی، 1386، 201-193)

در این بخش از پژوهش به تفکیک، تمامی موارد مذکور در فصل اول را بطور مفصل تشریح می کنیم.

 

3-2 روش پژوهش

همانطور که در فصل اول اظهار گردید، این پژوهش از حیث هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی اند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند، این تأکید بیشتر به واسطه آن می باشد که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد. (خاکی، 1389، 202)

بر اساس اجرا یک پژوهش میدانی می باشد. این نوع پژوهش مطالعه های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان، کشف روابط و تعامل بین متغیرهای گوناگون در ساختارهای اجتماعی و سازمان واقعی می باشد. به گونه کلی هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به گونه نظام یافته دنبال می کند، فرضیه ها را بیازماید و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی کارخانه ها، سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه میدانی تلقی می گردد. (خاکی، 1389،  216)

از حیث روش و نحوه نگهداری اطلاعات یک پژوهش توصیفی می باشد. پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می گردد و خاطر نشان می گردد که یک پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست، توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود فرایندهای جاری یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (خاکی، 1389، 210)

 

 

3-3 جامعه/ نمونه آماری

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، 1389،273) در این پژوهش جامعه در نظر گرفته شده، کلیه زنجیره های تأمین صنایع خودروسازی گروه سایپا در شهرهای تهران و گلپایگان می باشد.

از آنجا که انجام هر پژوهش عملی مستلزم هزینه و زمان می باشد، لذا هر محققی بایستی با در نظر داشتن مقتضیات روش پژوهش، ماهیت داده ها، نوع ابزار گردآوری آنها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد، انتخاب نماید که در این گزینش بایستی نکات زیر مد نظر واقع گردد:

  • نمونه بایستی با در نظر داشتن اهداف پژوهش انتخاب گردد.
  • رعایت انصاف و عدم اعمال ذهنیتها شرط اساسی می باشد.
  • عواملی در تعیین حجم یا اندازه نمونه موثرند. (خاکی، 1389، 158)

بر این اساس در این پژوهش از آنجا که می خواهیم کارایی زنجیره ها را با ساخت یک مدل تحلیل پوششی داده ها بسنجیم، لازم می باشد که تعداد واحدهای مورد ارزیابی حداقل برابر با ارتباط زیر باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد