عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین

مدل سنتی تحلیل پوششی داده ها (DEA) بدلیل وجود مقادیر میانی مربوط به اعضای زنجیره تأمین، نمی تواند به درستی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین و اعضایش بکار رود.(Liang et al., 2006)

مدل های  DEA با هر DMU مانند یک ” جعبه سیاه ” رفتار می کنند. بدون هیچ توجهی به مراحل میانی، داده ها وارد و ستاده ها خارج می شوند. در نتیجه تهیه اطلاعات خاص برای مدیران در مورد منابع ناکارایی درون  DMUهایشان اگر غیر ممکن نباشد، مشکل می باشد. (Lewis & Sexton, 2004)

خاطر نشان می گردد، زنجیره تأمین یک زنجیره ساده منفرد تشکیل شده از تعدادی عنصر تجاری یک به یک متصل نیست. بلکه بیشتر شبکه ای می باشد ، از تعداد زیادی اعضاء که هرکدام میتوانند باهم دارای روابط پیچیده ای باشند.(اعتباری و پوراسفندیانی،1384)

پس یک اندازه گیری عملکرد مناسب برای زنجیره تأمین بایستی طوری طراحی گردد که ویژگی های شبکه ای و روابط درون آن را در نظر بگیرد. ((Chen&Yan, 2011 لذا در ادامه DEA  شبکه ای و انواع ساختارهای آن تبیین داده می گردد.

 

2-7 مدل DEA شبکه ای[1]

Fare و Grosskopf در سال 2000 رویکرد DEA شبکه ای را برای مدلسازی فرایندهای چندمرحله ای عمومی با ورودی و خروجی های میانی ارائه دادند. (Liang et al., 2006) این مدل روابط میانی DMU را پیش بینی می ‌کند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم. ((Bogetoft et al., 2009 شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.

 

1 Network DEA

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد