عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش:

متغیر وابسته اعتماد:

دراین مدل عامل اعتماد بعنوان متغیر وابسته براساس ارزشهای سازمانی بانک ملت مدلسازی شده که منطبق بر نظریات رابینزدر مورد اعتماد می باشد برطبق نظر رابینز اعتمادبراساس این 7 عامل به وجودمی اید:

1-رک وراست بودن2-احساسات خودرابازگو کردن3-حقیقت را گفتن4 ثبات داشتن5-وفای به عهد 6- راز داری 7-ابراز شایستگی(robbins ,2003:148) .حال براساس همین نظریه ایجاد اعتماد «رابینز» بانک ملت ارزش سازمانی خود در مورد مولفه اعتماد در چارچوب برنامه استراتژیک براساس این شاخصها اظهار نموده می باشد:

1-خوش قولی 2-شفافیت 3-ثبات وپایداری در رفتار 4-درک انتظارات مشتریان 5-صداقت در گفتار،کردار وپندار 6-حفظ ابرو وحیثیت 7-شایستگی وقابلیت در ارائه خدمات 8-مدیریت شکایات مشتریان 9-اگاهی واطلاع رسانی و اموزش مشتری که این 9عامل به همراه شاخصه های اعتماد مشتری به بانکداری اینترنتی براساس مدل پرسشنامه مقیمی(مقیمی،1390) ملاک سنجش اعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی در این پژوهش قرارگرفته می باشد.

عامل هایی که ملاک سنجش اعتماد دربانکداری اینترنتی طبق شاخصهای اعتماد بانک ملت می باشد عبارتند از:

  • خدمات بانکداری درزمان مناسب ووعده داده شده انجام می گردد
  • درخدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده شفافیت وجوددارد
  • ثبات وپایداری درارائه خدمات بانکداری اینترنتی وجوددارد
  • در خدمات بانکداری انترنتی انتظارات مشتریان درک وبرآورده میشود
  • صداقت درگفتار،کرداروپندارمدیران وکارکنان بانک در ارتباط با ارائه خدمات وجوددارد
  • آبرو وحیثیت وشان مشتری حفظ میشود
  • شایستگی وقابلیت اطمینان درارائه خدمات ازسوی خدمات بانکداری اینترنتی وجوددارد
  • کارشناسان آگاه ،به شکایات وانتفادات پاسخگویی روشن وشفافی ارائه می کنند وموارد انتقاد شده را رفع می نمایند.
  • آگاهی،اطلاع رسانی وآموزش مشتریان به درستی انجام میشود.

 

عامل هایی که ملاک سنجش اعتماد دربانکداری اینترنتی طبق مدل اعتماد «دکتر مقیمی»می باشد عبارتند از:

10-اعتقاددارم اطلاعات و خدماتی که سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت در اختیارم قرار میدهد معتبر وقابل اعتماد می باشد.

11-نشان تجاری بانک ملت که سیستم بانکداری اینترنتی رابه من ارائه می دهد برای هر کسی شناخته شده می باشد.

12-به نظر من بانک ملت که سیستم بانکداری اینترنتی را به من ارائه می دهد دارای شهرت خوبی می باشد.

13-به بانک وسیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت اعتماد کامل دارم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد