رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

فرضیه های پژوهش

دراین پژوهش 6فرضیه تعیین شده می باشد که این 6فرضیه به منظورعوامل موثربراعتمادبه بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان بانک مطرح شده می باشد.

 

1-6-1-فرضیه های پژوهش:

1-بین میانگین رتبه عوامل موثر  براعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی تفاوت معنی داری وجوددارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

3-بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

4-بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

5- بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

6-بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

1-7)تعریف نظری متغیرهای پژوهش

1-7-1)متغیر وابسته : اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی به عنوان متغیر وابسته  می باشد.

درواقع متغیر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی از نظر تأثیر متغیر وابسته می باشد واز نظر نوع متغیر کیفی رتبه ای می باشد.که براساس مقیاس 5نکته ای لیکرت از خیلی مخالفم بانمره 1وتا خیلی موافقم با نمره 5 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

1-7-2)متغیرهای مستقل :دراین  مدل اعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی متکی به 5 عامل اصلی1-امنیت 2-سهولت ادراکی 3- سودمندی ادراکی 4-آگاهی دهندگی 5-کاربرپسندی  خواهدبود.که از نظر تأثیر متغیر های مستقل واز نظر نوع متغیر کیفی رتبه ای هستند. که براساس مقیاس 5نکته ای لیکرت از خیلی کم بانمره 1وتا خیلی زیاد با نمره 5 مورد سنجش قرار گرفته می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد