شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

گردشگری در طبیعت (طبیعت گردی)

یکی دیگر از الگوهای فضایی گردشگری شکل گرفته در عصر پسامدرن گردشگری در طبیعت  یا طبیعت گردی می­باشد. این الگوی فضایی در برگیرنده رویکرد گردشگران به محیط طبیعی با      انگیزه­های متفاوتی می­باشد که گردشگر از سفر به محیط طبیعی یا طبیعت مدنظر دارد. از این رو گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی را در بر می­گیرد که می­تواند به عنوان مثال ساحل، جنگل، کوه و نظیر این­ها باشد. این الگوی فضایی از گردشگری در برگیرنده گونه­های متفاوتی از گردشگری    می­باشد که در این فضا، تجربه گردشگری کسب می­کنند. این گونه­ها می­تواند شامل طبیعت گردی، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی و نظیر این­ها باشد.

در این بین نکته مهم، تمایزی می باشد که بین گردشگری در طبیعت به عنوان یک الگوی فضایی و اکوتوریسم به عنوان یک گونه از گردشگری هست. این در حالی می باشد که در بیشتر مواقع این دو مترادف هم محسوب می­شوند و حتی گاهی یکی پنداشته می­شوند.گردشگری در طبیعت یک الگوی فضایی از گردشگری می­باشد و شکل دهنده متنی فضایی می باشد که خوانش آن در پیرامون سفر به نقاط طبیعی با انگیزه­های متفاوت از سوی گردشگران صورت می­گیرد این خود در رویکردی واسازانه بر بنیان ساختارهای متفاوتی از توجه درون متنی یا برون متنی قرار دارد که در راستای گونه­های متفاوتی از گردشگری پدیدار می­گردد. همچنین در بازار جهانی گردشگری، گردشگری در طبیعت یک بخش کلی محسوب می­گردد که اکوتوریسم جزیی از آن در کنار گردشگری ماجراجویی می­باشد (مجله موج سبز،4،1380). در واقع اکوتوریسم بخشی در حال گسترش از بازار گردشگری در طبیعت می باشد.به گونه­ای که طبق برآورد «انجمن اکوتوریسم» در سال 1999، گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی 20 درصد و اکوتوریسم 7%0 از بازار مسافرت جهانی را در اختیار دارد (شاهنده،49،1380). از این رو نمی­توان سفر به طبیعت را بدون در نظر گرفتن ویژگی­های آن، اکوتوریسم نامید در حالی که می­توان این گونه سفرها را در چارچوب گردشگری در طبیعت به حساب آورد.

علاوه بر آن از نظر تعاریف نیز هیچگاه گردشگری در طبیعت تنها معادل اکوتوریسم نیست. در اینجا تفاوتی را می­توان نظاره نمود که مابین انگیزه­های این دو هست. گردشگری در طبیعت یا طبیعت گردی، مسافرت به محیط­های طبیعی می­تواند در چارچوب انگیزه های متفاوتی باشد که تنها فضای طبیعی را مدنظر داشته و انگیزه مربوطه هیچ گونه ارتباط مستقیم با محیط طبیعی ندارد و حتی گردشگر نسبت به محیط دارای هیچ حساسیتی نیست. در حالی که اکوتوریسم بنا به تعریف آن توسط موسسه بین المللی اکوتوریسم در سال 1991 « یک مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست را حفظ و زندگی راحت مردم محلی را تثبیت نماید» تعریف شده می باشد (مجله موج سبز،4،1380).

از این رو اکوتوریسم واجد چهار ویژگی مشخص و بارز می­باشد که عبارتند از:

  • سفر به یک منطقه طبیعی.
  • سفری که حامی حفاظت از تنوع زیستی باشد.
  • سفری که برای جوامع میزبان محلی سودمند باشد.
  • سفری که به درک و فهم عمیق از طبیعت و محیط زیست رهنمون باشد (شاهنده،49،1380).

این خود نشان از گرایش اکوتوریسم به سمت حفاظت از طبیعت دارد به تعبیری دیگر گونه­ای از گردشگری طبیعت گرا را به ذهن متبادر می­سازد. از این رو تعداد سفرهای که بتوان به آن­ها برچسب اکوتوریستی زد بسیار محدود می­باشد و این با گردشگری در طبیعت که به عنوان یک الگوی فضایی گردشگری شکل می­گیرد و واجد تنها یک ویژگی از ویژگی­های اکوتوریسم که همان سفر به مناطق طبیعی می باشد، بسیار متفاوت می­باشد. در این بین می­توان تفاوت بین گردشگری در طبیعت و اکوتوریسم را تفاوت بین شهرنشینی و شهرگرایی مقایسه نمود که اولی نشان از جمعیت شهری دارد و ساکنان شهر را مدنظر قرار می­دهد و شهرگرایی، در برگیرنده مفهوم فرهنگ شهری و برخاسته از مدنیت در فضای شهری می­باشد. بر این مبنا گردشگری در طبیعت، تعداد و فضای گردشگری در ارتباط با مناطق طبیعی در بر می­گیرد و اکوتوریسم در برگیرنده مفهومی از فرهنگ گردشگری در حفاظت از محیط زیست را در بردارد.

با در نظر داشتن مشخص شدن فرق مابین گردشگری در طبیعت و اکوتوریسم، می­توان گردشگری در طبیعت را این گونه تعریف نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1-­ اهداف کلی

1-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام

2-­ مطالعه تأثیر و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان

1-3-2-­ اهداف جزئی

1-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام

2-­ مطالعه عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها

3-­ مطالعه نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام  با فرمت ورد