سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

روش پژوهش

روش پژوهش به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد. (خاکی، 1389، 201) تحقیقات را با معیارهای مختلف، دسته بندی می کنند مانند:

  • دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف:

در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر اندازه کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می گردد. (خاکی، 1389، 202) تحقیقات بر اساس هدف به سه دسته ( بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه ) تقسیم میشوند. از آنجا که این پژوهش در جستجوی مطالعه مسائل مربوط به کارایی و عدم کارایی زنجیره تأمین می باشد و نتایج حاصل از آن برای حل معضلات خاص مربوط به زنجیره های تأمین صنایع، قابل اجراست و به مدیران در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح کمک می نماید، پس پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد.

 

 

 

  • دسته بندی تحقیقات بر اساس اجرا:

تحقیقات علمی بر اساس اجرا به سه دسته ( میدانی، پهناگر، ژرفاگر ) تقسیم می شوند. از آنجا که در این پژوهش چندین زنجیره مورد مقایسه نسبی و ارزیابی قرار می گیرند لذا یک پژوهش میدانی می باشد.

 

 

  • دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات:

تحقیقات علمی بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات به دو دسته ( توصیفی، آزمایشی ) تقسیم می شوند که پژوهش توصیفی شامل روشهای پیمایشی، پژوهش همبستگی، اقدام پژوهی، مطالعه موردی و پژوهش علی-مقایسه ای می باشد و پژوهش آزمایشی شامل روشهای تمام آزمایشی، شبه آزمایشی و تک آزمونی می باشد. ( سرمد و همکاران، 1385، 63-54)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیرا دراین پژوهش روابط بین متغیرها در قالب تابع هدف، با بهره گیری از تکنیک های OR اظهار میگردد و متغیرها نظاره و اندازه گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی ریاضی میباشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد