سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها، که توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه گردید، یک رویکرد برنامه ریزی ریاضی برای تحلیل کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMUS) مشابه می باشد، که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه می باشند. (Li et al., 2012) این تکنیک، یک روش مبتنی بر تجربه (دارای ماهیت تجربی) می باشد که نیازی به مفروضات و محدودیت های مدل های سنتی سنجش کارایی ندارد. نقطه شروع بهره گیری از DEA ایجاد یک نسبت سازگار از مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها برای هر DMU می باشد. (صفائی قادیکلائی، 1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ایده اصلی در شکل گیری DEA فراهم کردن تکنیکی بود که به وسیله آن بتوان در میان مجموعه ای از واحدهای مشابه، به شناسایی واحدهایی که بهترین عملکرد را داشته اند (واحدهای کارا-مرزی) و نیز سنجش سطح کارایی دیگر واحدها (واحدهای ناکارا-غیر مرزی) پرداخت. (Cook & Seiford, 2009)

تکنیک DEA به ارائه واحدهای الگو (دارای بالاترین سطح ممکن نسبت به سایرین) و نیز ارائه راهکارهای بهبود عملکرد برای واحدهای ناکارا با تصویر هر واحد ناکارا روی مرز کارا، می پردازد. ( عرب مازار، 1390) از آنجایی که این تکنیک با ایجاد یک پوشش-لفاف (مرز کارایی) بر روی مشاهدات، به ارزیابی و مقایسه عملکرد آن مشاهدات می پردازد، عنوان تحلیل پوششی داده ها را به آن نسبت داده اند. (Cooper et al., 2006)

 

2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها

مدل های (چارنز، کوپر، رودز)1، (بنکر، چارنز، کوپر)2 و مدل های جمعی3، مدل های اساسی و پایه در تحلیل پوششی داده ها هستند که می توانند در دو شکل عمومی ورودی محور یا خروجی محور به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری بپردازند. (صفائی قادیکلائی، 1390)

مدل های ورودی محور، مدل هایی هستند که با ثابت نگه داشتن خروجی ها، ورودی ها کاهش می یابند. مدل های خروجی محور، مدل هایی هستند که با ثابت نگه داشتن ورودی ها، خروجی ها افزایش می یابند. هرکدام از این دو رویه را نیز می توان از دو طریق حل نمود. مدل اولیه که معمولا به صورت حداکثرسازی می باشد به مدل مضربی معروف می باشد. مدل ثانویه هم که معمولا به صورت حداقل سازی می باشد به مدل پوششی معروف می باشد.  (Yinsheny, 2000)

 

2-4-1-1 مدل CCR

مدل های CCR از نوع مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند که اگر ورودی ها به یک نسبتی تغییر یابند، خروجی ها هم به همان نسبت تغییر می کنند. (Fukuyama, 2000)
برای تبیین این مدل فرض کنید n واحد که هرکدام دارای m ورودی و s خروجی اند، هست که در آن صورت کارایی واحد j ام برابر خواهد بود با :

1.Charnes, Cooper & Rhodes = CCR                                                                                                                             2.Banker, Charnes  & Cooper = BCC                                                                                                                                                                                    3.Additive model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد