رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

آگاهی دهندگی :

نیاز به آگاهی از اطلاعات حساب های مالی مشتریان و همچنین ارائه اطلاعات مشاوره ای یکی از مهم ترین نیاز های مشتریان بانک می باشد.از این جهت این متغیر یکی از مهم ترین متغیر های پیش بینی کننده مشتریان با کانال می باشد.دراین پژوهش متغیر آگاهی دهندگی با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

1-فراهم اوردن خدمات و اطلاعات مالی  مورد نیازمشتریان

2-فراهم اوردن ارائه مشاوره های مالی  به مشتریان

3-ارائه اطلاعات صحیح وشفاف وپشتیبانی غیر حضوری به مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه پنجم  در پی سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی ومیزان اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی می باشد.

 

 

5-کاربرپسندی :

(دیویس ،1989) آسانی بهره گیری را به عنوان درجه ای که کاربر اعتقاد دارد بهره گیری از سیستم کوشش کمتری را می طلبد تعریف کرده اند(وحید ،2007).دراین پژوهش متغیر کاربرپسندی با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

  • سریع واسان بودن عملیات بانکداری اینترنتی
  • تحت کنترل بودن عملیات بانکداری اینترنتی
  • برخورداری از امکانات وتوانایی کافی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی

در این پژوهش فرضیه ششم ارتباط بین کاربر پسندی بانکداری اینترنتی ومیزان اعتماد به بانکداری اینترنتی را می سنجد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد