رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

سوال های پژوهش

1-آیابین میانگین رتبه عوامل موثر براعتمادمشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی تفاوت معنی داری وجوددارد؟

2-آیابین امنیت  بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط معناداری هست؟

3-آیا بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی واعتمادمشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی ارتباط معناداری وجوددارد؟

4-آیابین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتیرابطه معناداری وجوددارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-آیا بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتیرابطه معناداری وجوددارد؟

6-آیا بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتیرابطه معناداری هست؟

 

1-6)فرضیه های پژوهش

دراین پژوهش 6فرضیه تعیین شده می باشد که این 6فرضیه به منظورعوامل موثربراعتمادبه بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان بانک مطرح شده می باشد.

 

1-6-1-فرضیه های پژوهش:

1-بین میانگین رتبه عوامل موثر  براعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی تفاوت معنی داری وجوددارد.

2-بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

3-بین سهولت ادراکی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

4-بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی واعتماد مشتریان به خدمات بانکی ارتباط معناداری وجوددارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد