عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

اهمیت برنامه ریزی استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اولین ارزش و اولویت برنامه ریزی استراتژیک، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویا می باشد. برنامه ریزی استراتژیک توانایی سازمان را برای حل مسائل و مشکلاتی که در پیش روی سازمان قرار دارد افزایش می­دهد. (پیرس و رابینسون، 1387) در واقع برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی می باشد که برای کمک به شرکت­های کوچک طراحی می­گردد تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرایند برنامه ریزی استراتژیک­ یک توجه و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می­کند؛ شرایط فعلی شرکت را تبیین می­دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می­کند. ( فرای و استونر، 1995)

پژوهش­ها نشان می­دهد که عملکرد سازمان­هایی که به برنامه ریزی استراتژیک می پردازند بیشتر و بهتر از دیگر سازمآن­هاست. دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی­های آن، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. (دیوید و ویلن، 1386)

2-3-7-2-2 سطوح برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با در نظر داشتن اندازه شرکت در دو یا سه سطح تعریف می گردد. در سازمان­های بزرگ که دارای چند کسب و کار هستند. استراتژی­ها در سه سطح از سازمان تعریف می شوند. در سازمان­های کوچک ممکن می باشد در دو سطح تعیین شوند. این سطوح عبارتند از: (اعرابی و آقا زاده. 1386)

سطح سازمانی[1]: هدف از برنامه ریزی استراتژیک در این سطح، هدایت کردن و مشخص کردن جهت گیری کل سازمان می باشد.

سطح بخشی[2]: در سازمان­های بزرگ که دارای بخش­های مختلف مستقلی هستند. در راستای ماموریت­ها و استراتزی­های سطح سازمانی، برای هر یک از بخش­های سازمان استراتژی­هایی تعیین می گردد.

سطح عملکردی[3]: در این سطح بر اساس اهداف و استراتژی­های سطوح بالاتر برای هر یک از عملکردهای سازمان، استراتژی عملکردی تعریف می گردد. (همان ماخذ)

[1] CorporateLevel

[2] Business Level

[3] Functional Level

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد