رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

چهارچوب نظری پژوهش:

این پژوهش برگرفته از سه مدل که توسط ون[1] وهمکاران (2004) وادیه نصری وشرف الدین[2] (2012)  ومدل هیانگ شیک یان ولنزی بارکر[3](2013) ارائه گردید می باشد.

وادیه نصری وشرف الدین(2012) پژوهشی باعنوان”عوامل موثربرپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه اعتماددرتونس انجام دادند.انهادرمدل خود علاوه بر متغیرهای سودمندی ادراکی ،درک سهولت بهره گیری ،توجه هنجاراجتماعی ،کنترل رفتاردرک شده وقصداستفاده از بانکداری اینترنتی از متغیرهای دیگری بهره گیری کردند.که عبارتنداز امنیت وحریم خصوصی ،خودکارامدی ،طرفداری دولت وپشتیبانی تکنولوژی .

نتایج پژوهش انها بیانگر این مطلب می باشد که بانکها به مقصود افزایش بهره گیری مشتریان از بانکداری اینترنتی بایستی امنیت اطلاعاتی ومالی مشتریان راافزایش دهند همچنین دولت نیز بایستی قوانینی را به مقصود طرفداری از صنعت بانکداری ومشتریان در بهره گیری از بانکداری اینترنتی به تصویب برساند.انها همچنین تأثیر آموزش وتکنولوژی خانگی را نیز بی تاثیر ندانستند.

هیانگ شیک یان ولینزی بارکر (2013) درمقاله ای باعنوان “توسعه مدلی کمی از تاثیر شخصیت وادراکات مشتریان در بهره گیری از بانکداری اینترنتی “مدلی کمی راکه شامل چهاربعد یعنی (1) درک نگرانی های امنیتی (2) قابلیت بهره گیری وب سایت ،مانند سودمندی وسهولت بهره گیری (3) نگرانی سبز برای حفاظت از منابع طبیعی به عنوان ابعاد اجتماعی و(4) باز بودن نسبت به فن اوری های پیشرفته به عنوان ابعاد شخصیت فردی ،بودراتوسعه دادند.نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که قابلیت بهره گیری وب سایت مانند سودمندی وسهولت بهره گیری ونگرانی های امنیتی تاثیر قابل توجهی دراستفاده از بانکداری اینترنتی رادارد.

ون وهمکاران در مطالعه عوامل موثربرپذیرش با چهارکانال بانکداری ،بانکداری از طریق مراجعه به شعبه ،دستگاه خودپرداز ،بانکداری تلفنی وبانکداری اینترنتی ،توجه های مشتریان رادرمورد ویژگی های کانال ها پیش رو قراردادند. انها 11نگرش در ارتباط با کانال ها راکه در ارتباط با 4کانال یاد شده مشترک وقابل سنجش می باشد استخراج کردند که بصورت زیر می باشد:

1-کارایی خدمات ارایه شده توسط کانال2-راحتی محل کانال3-راحتی زمان عملیات کانال4-سرعت سیستم /فراهم کننده خدمات درارایه خدمت 5-فراهم اوردن خدمات مالی 6-فراهم اوردن الزامات مالی 7- فراهم اوردن مشاوره مالی حرفه ای 8-اسانی بهره گیری 9-روشنی دستور العمل خدمات 10-امنیت اطلاعات مشتری11-صحت اطلاعات مبادلات که پس از سنجش این 11نگرش انهارادر4دسته 1-راحتی 2-تامین کنندگی 3-کاربرپسندی و4-اطمینان قراردادند.(بخشان ،1392)

 

1.wan

2- Wadie Nasri & Lanouar Charfeddine

3- Hyun Shik Yoon & Linsey M. Barker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد