سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

مشکل روش های سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین

زنجیره تأمین سنتی به گونه معمول به وسیله کارخانه دار که شیوه توسعه، تولید و توزیع هر محصولی را اداره و کنترل می نمود اداره می شده می باشد. در آن وقت، سنجش کارایی به وسیله نسبت درآمد بر روی کل هزینه های عملیاتی زنجیره تأمین سنجیده می گردید. (Stewart, 1997)

نمودار رادار[1] و نمودار Z بعضی از ابزارهای عمومی هستند که قبلاً کارایی زنجیره تأمین را مورد سنجش قرار می داده می باشد. این ابزارها بر مبنای تکنیک تحلیل شکاف بوده و دارای ماهیتی بسیار گرافیکی می باشد. اگرچه رویکردهای گرافیکی سبب درک آسان می گردد اما در صورتی که در تجزیه و تحلیل، عناصر چندگانه ای با هم ترکیب شوند، رویکرد گرافیکی برای تصور در ذهن نامناسب تلقی می گردد.

روش معروف مورد بهره گیری دیگر، بهره گیری از نسبت ها می باشد. این روش کارایی را بوسیله حاصل تقسیم خروجی بر ورودی محاسبه می کند و از روش محاسبه ای آسان برخوردار می باشد. در هر حال یک مشکل همراه با مقایسه از طریق نسبت ها هست و آن وقتی می باشد که ورودی و یا خروجی به صورت چندگانه در نظر گرفته شوند.  (Zhu, 2000)

بطور کلی، روشهای ارزیابی عملکرد سنتی بیشتر به روی سنجه های مالی معروف همچون نرخ بازده سرمایه گذاری، ارزش خالص فعلی،  نرخ بازده داخلی و دوره بازپرداخت تمرکز می کنند. این روشها، بیشتر برای ارزیابی ارزش کاربردهای ساده مدیریت زنجیره تأمین می باشد. متأسفانه روشهای ارزیابی متکی بر سنجه های مالی، به هنگام ایجاد کاربردهای جدیدتر مدیریت زنجیره تأمین زیاد مفید نیستند. این زنجیره های تأمین پیچیده، نوعاً در جستجوی ارائه دامنه وسیعی از منافع که خیلی از آنها غیرمشهودند، هستند. (بیات و همکاران، 1386) ارزیابی کارایی زنجیره تأمین نیاز دارد تا به عنوان ساختاری چند بعدی مورد توجه قرار گیرد. پس ابزارهای سنتی نمی توانند ساختارهای چندگانه را به حساب آورند و قادر نیستند که ابزارهای مناسب سنجش کارایی زنجیره تأمین را فراهم کنند. از این رو، کارایی زنجیره تأمین یک شرکت پدیده پیچیده ای می باشد که به بیش از یک معیار برای ترسیم احتیاج دارد.  (Zhu,2000)ایجاد معیارهای عملکردی چندگانه وظیفه مشکل و غیر قابل چالش سنجش کارایی را تغییر داده می باشد. پس یک ابزار مؤثر برای سنجش کارایی زنجیره تأمین به گونه فزاینده مورد نیاز می باشد. (Rao, 2006)

مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) از آن جهت که دستیابی به شاخص کارایی را با در نظر گرفتن همزمان داده ها و ستاده های بنگاه تولیدی میسر می سازند، در سال های اخیر اهمیت بسیاری پیدا کرده اند. انعطاف پذیری مدل های مورد بهره گیری در روش DEA یکی از کلیدی ترین خصوصیات آن هاست.

2-4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها، که توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1978 ارائه گردید، یک رویکرد برنامه ریزی ریاضی برای تحلیل کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMUS) مشابه می باشد، که دارای ورودی ها و خروجی های چندگانه می باشند. (Li et al., 2012) این تکنیک، یک روش مبتنی بر تجربه (دارای ماهیت تجربی) می باشد که نیازی به مفروضات و محدودیت های مدل های سنتی سنجش کارایی ندارد. نقطه شروع بهره گیری از DEA ایجاد یک نسبت سازگار از مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون ورودی ها برای هر DMU می باشد. (صفائی قادیکلائی، 1390)

ایده اصلی در شکل گیری DEA فراهم کردن تکنیکی بود که به وسیله آن بتوان در میان مجموعه ای از واحدهای مشابه، به شناسایی واحدهایی که بهترین عملکرد را داشته اند (واحدهای کارا-مرزی) و نیز سنجش سطح کارایی دیگر واحدها (واحدهای ناکارا-غیر مرزی) پرداخت. (Cook & Seiford, 2009)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکنیک DEA به ارائه واحدهای الگو (دارای بالاترین سطح ممکن نسبت به سایرین) و نیز ارائه راهکارهای بهبود عملکرد برای واحدهای ناکارا با تصویر هر واحد ناکارا روی مرز کارا، می پردازد. ( عرب مازار، 1390) از آنجایی که این تکنیک با ایجاد یک پوشش-لفاف (مرز کارایی) بر روی مشاهدات، به ارزیابی و مقایسه عملکرد آن مشاهدات می پردازد، عنوان تحلیل پوششی داده ها را به آن نسبت داده اند. (Cooper et al., 2006)

1 Spider

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد