شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

سه الگوی استراتژی سازی

4-1-3-2 الگوی کارسالارانه

اقتصاددانان پیشین نخستین کسانی بودند که کارآفرین را به عنوان فردی که به تاسیس مؤسسات می­پردازد توصیف کرده اند. اقدامات وی اساساً عبارت بودند از نوآوری، برخورد با ابهامات و پیچیدگی­ها، واسطه گری. کارسالار با بهره گیری از فرصت­های بازار­یابی سرمایه گردآوری می­نمود تا همان گونه که «جوزف شام پییتر[1]» مدرس معروف اقتصاد در دانشگاه­ هاروارد می­گوید، به تشکیل « مؤسسات ترکیبی جدید[2]»  بپردازد.

بعضی از نویسندگان مدیریت، جنبه­ی کارسالارانه استراتژی سازی را نه تنها در قالب ایجاد مؤسسات جدید، بلکه به منزله اداره­ی امور سازمان­های پیشرو تلقی می­کنند.

4-1-3-2 الگوی انطباقی

دیدگاه استراتژی سازی مبتنی بر فرایند انطباقی از زمان انتشار دوکتاب مکمل هم در سال 1963 پذیرش فراوانی بدست آورد. «چالز لیند بلوم[3]» و «دیوید بری بروک[4]» کتاب «استراتژی تصمیم[5]»، را درمورد آسیاست­گذاری در بخش دولتی نوشتند و از سوی دیگر نیز «ریچارد سایرت[6]» و«جیمز مارچ[7]» کتاب «نظریه­ی رفتاری سازمان[8]» را بر پایه مطالعات و مطالعه­های تجربی در مورد تصمیم­گیری  منتشرکردند.

همان گونه که ” لیند بلوم” تبیین می­دهد، سیاست گذار پیرو انطباق شرایط موجود را می­پذیرد و در عین حال با فقدان هدف­های روشن مواجه می باشد. تصمیم­های وی ماهیتاً درمان کننده اند؛ او باگام­های کوتاه به پیش می­رود و هیچگاه فراتراز وضع موجود پای برنمی­دارد. به این ترتیب سیاست گذار با ماهیت پیچیده خود کنار می­آید.

4-1-3-2 الگوی برنامه ریزی

“راسل اکاف” در کتابی که در ارتباط با برنامه ریزی دارد سه ویژگی را برای برنامه ریزی بر می­شمرد:

  1. برنامه ریزی چیزی می باشد که ما پیش ازهرکاری می­کنیم؛­ یعنی تصمیم­گیری مبتنی بر پیش بینی می باشد.
  2. برنامه ریزی هنگامی­لازم می باشد که موقعیتی که ما میل داریم در آینده به آن دست­یابیم متضمن مجموعه­ای از تصمیماتی باشد که متکی به­یکدیگرند،­ یعنی بایک نظام تصمیم­گیری مواجهیم.
  3. برنامه ریزی فرایندی می باشد که درجهت ایجاد ­یک­ یا چند جایگاه آتی سوق داده می­گردد که دلخواه هستند و به نظر می­رسد روی نمی­دهند مگر کاری صورت گیرد.

درمورد برنامه ریزی بسیار نوشته اند. بخش بزرگی از نوشته­ها­ی اولیه به «برنامه ریزی عملیاتی»مربوط می­گردد: پیش بینی بودجه­های مختلف بر مبنای استراتژی­های تعیین شده برای سازمان. سپس، توجه معطوف گردید به برنامه ریزی خود استراتژی­ها­ی سازمانی که وظیفه­ی مهم و بلند مدت مدیران ارشد را تشکیل می­دهد. (کویین و همکاران، 1382)

[1] Joseph Schumpeter

[2] New combination

[3] Charles Lindbloom

[4] David Braybrook

[5] A strategy of Decision

[6] Richard Cyert

[7] James March

[8] A Behavioral theory of the Firm

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با تکنولوژی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

3.آیا عوامل مرتبط با بازاریابی از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟

  1. آیا عوامل مرتبط با توزیع از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  2. آیا عوامل مرتبط با مهارت و توانمندی­های سازمانی، از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها می­باشد؟
  3. آیا میان عوامل حیاتی موفقیت ارتباط ای هست؟
  4. چگونگی اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران  با فرمت ورد