عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

سودمندی ادراکی :

سودمندی درک شده میزانی می باشد که فرد عقیده دارد بهره گیری از یک فناوری خاص موجب بهبود عملکرد شغلی وی میشود (دیوس، 1989:320) ادراکات فرد در ارتباط با مفید بودن یک تکنولوژی اطلاعاتی به میزانی می باشد که فرد تصور می کند که بهره گیری از یک تکنولوژی خاص موجب بهبود عملکرد شغلی وی در سازمان می گردد(doll,1998) ویا به انجام بهتر کار مورد نظر کمک می کند ؛این کمک می تواند از طریق کاهش زمان انجام وظیفه یاارائه خدمات به هنگام باشد.دراین پژوهش متغیر سودمندی ادراکی با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

  • بهبودعملکرد بانکداری اینترنتی
  • مفید بودن بهره گیری از بانکداری اینترنتی
  • به روز،صحیح وقابل فهم بودن محتوی ،محصولات وخدمات وب سایت

دراین پژوهش درفرضیه چهارم مابه دنبال مطالعه تاثیرسودمندی ادراکی بر اعتماد مشتریان به بانکداری اینترنتی هستیم.

4-آگاهی دهندگی :

نیاز به آگاهی از اطلاعات حساب های مالی مشتریان و همچنین ارائه اطلاعات مشاوره ای یکی از مهم ترین نیاز های مشتریان بانک می باشد.از این جهت این متغیر یکی از مهم ترین متغیر های پیش بینی کننده مشتریان با کانال می باشد.دراین پژوهش متغیر آگاهی دهندگی با شاخص های زیر سنجیده می گردد:

1-فراهم اوردن خدمات و اطلاعات مالی  مورد نیازمشتریان

2-فراهم اوردن ارائه مشاوره های مالی  به مشتریان

3-ارائه اطلاعات صحیح وشفاف وپشتیبانی غیر حضوری به مشتریان

فرضیه پنجم  در پی سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی ومیزان اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد