سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

مفهوم بسیج

بسیج از آغاز تشکیل اجتماعات بشری، به عنوان مجموعه ای متشکل از توده های مردمی مطمح نظر بوده می باشد. این که مفهوم بسیج بالمعنی الاعم چیست و دیگر آن که مفهومی که از معنای ماهوی این کلمه ی متشکل به کار می رود، چیست، نیازمند اظهار پاره ای تعاریف و جمع بندی کلی می باشد.  لازم به تبیین می باشد که در روشی متفاوت، در ابتدای متن تعریفی اجمالی از مفهوم بسیج ارائه گردید،  تعریفی که مبنای مفهومی تعریف بسیج در معنای عام می باشد.

امام خمینی«ره» موضوع بسیج بالمعنی الاعم را در جریان تاریخ اسلام، به صدر اسلام برمی گرداند:

« قضیه ی بسیج، همان مساله ای می باشد که در صدر اسلام بوده می باشد این مسأله جدید نیست، در اسلام سابقه داشته می باشد»( امام خمینی، 1364).

همان گونه که تصریح گردید، مفهوم بسیج به ابتدای تاریخ اجتماعات توده ها بر می گردد، زمانی که پیش روی گروه هایی که قصد تعرض به تمامیت ارضی، خانواده و منطقه ی تحت حفاظت آن ها را داشتند، به مقاومت و بلکه مبارزه با گروه متخاصم برمی خواستند.  این که این مبارزه و این تقابل چگونه خواهد بود، خواهیم گفت که امری چند لایه می باشد، لذا مفهوم بسیج صرفاً در تشکل توده ها برای مقابله ی نظامی با گروه متخاصم یا به جوامع دین مدار محدود نمی گردد، هر چند این تعریف در حالت بدوی و اولیه ی آن کارکردی فراگیر داشت.  در مجموع بسیج نیروها در معنای انقلاب به کار می رود، انقلاب ساختاری، انقلاب علمی و انقلاب فرهنگی.اصل‌ قضیه‌ این‌ می باشد‌ که‌ بسیج‌ ـ به‌ معنای‌ حقیقی‌ کلمه‌ ـ یک‌ پدیده‌‌ انقلابی‌ می باشد‌(آیت الله خامنه ای، 1369 ).

از آن جایی که شکل گروه های متخاصم به مرور زمان و با توسعه ی فناوری ها تغییر کرده، بدیهی می باشد مفهوم بسیج توده ها هم متناسب با آن تغییرات، معانی خود را در کارکردهای خود یافته می باشد، لذا این اشکال می تواند فرهنگی- اقتصادی- هنری- سیاسی و به خصوص علمی و…  باشد.  در هر تعریفی بایستی از دو جنبه ی لغوی و اصطلاحی به موضوع پرداخت،  در ادامه به این دو مورد توجه می گردد :

  • از نظر لغوی:

« بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ی سفر شدن و آماده ی ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ می باشد» (دهخدا، 1372 ).

  • اما از نظر اصطلاح:

«بسیج از طرفی به معنای حرکت خود جوش مردمی می باشد؛ مردمی که خودشان را صاحب مملکت خویش می‏دانند؛ مردمی که اولاً از هر گونه انحراف در مشی کلی کشورشان آگاه می‏شوند، ثانیاً از آن رنج می‏برند و ثالثاً پیش روی آن انحراف می‏ایستند. این، معنای بسیج می باشد». ( آیت الله خامنه ای، 1374)

پس مفهوم بسیج در لغت به مفهوم سازمان دادن نیروها و گردهم آمدن، و از نظر اصطلاح مجموعه کوشش هایی که در مقابله با جریان های نفی گرا یا موجب آزار، صورت پذیرد. همان گونه که تصریح گردید، شکل مقابله و بسیج نیروها هم بسته به اقتضای حال و لوازمِ در اختیار، بر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اندیشه امام خمینی (ره) بسیج نهادی می باشد اجتماعی با ابعاد متعدد. در این توجه، بسیج صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع پیش روی دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادی می باشد وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامع ه و با اجزای دیگر نظام، چنان متناسب ی و پیوند دارد ک ه انفصا ل آن غیر از با انحلا ل جامعه اسلامی متصور نیست. بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته گردد که نیازهای همیشگی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدید آورند ه آن به روشنی تعریف شوند( فصلنامه مطالعات بسیج، 1389 ، ص 82) . این نیازها ممکن می باشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی باشند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

  • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

  • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
  • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد