سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

چارچوب نظری پژوهش

پژوهش های زیادی در ارتباط با DEA دو مرحله ای صورت گرفته می باشد، که اهمیت بهره گیری از آن را در سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری در صنایع مختلف نشان می دهد. مانند:

  • Liang و  Yangو cook و Zhu در 2006 یک مدل دو مرحه ای را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین (seller-buyer) ارائه دادند (با ورودیهای: نیروی کار، هزینه عملیاتی، هزینه حمل و نقل و خروجی میانی : تعداد محصول  Aو تعداد محصول B و تعداد محصول  Cو خروجی نهایی: فروش و سود). آن ها نشان دادند که یک زنجیره تأمین می تواند کارا فرض گردد در صورتی که اعضایش ممکن می باشد در روابط  DEA غیر کارا باشند.

 

  • Ko ، Hwang در 2008 در صنعت بیمه تایوان یک فرایند تولید دومرحله ای را مطالعه کردند. در این پژوهش ورودیها عبارت بودند از مخارج پژوهش و مخارج بیمه. خروجیهای میانی شامل حق بیمه مستقیم و بیمه مجدد بودند و همچنین خروجیهای نهایی از سود غیر مکتوب و سود سرمایه گذاری تشکیل شده بودند. آنها ارتباط سری بین فرایندهای داخلی شرکت های بیمه غیر عمر تایوان را مدلسازی نمودند و علت اصلی ناکارایی شرکت های بیمه را ضعف در مرحله سرمایه گذاری معرفی کردند.
  • Chen و Yan در 2011 ضمن تحقیقی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دو مرحله ای، سه مدل DEA شبکه ای را تحت مکانیزم های سازمانی متمرکز و غیرمتمرکز و ترکیبی ارائه دادند (ورودی: X و خروجی میانی :Y1 ,Y2 و خروجی نهایی :Z1 ,Z2 ). در این پژوهش ارتباط کارایی سه مکانیزم سازمانی و نیز کارایی کل با کارایی بخشی و اتلاف منبع درونی مورد مطالعه قرار گرفت.

 

1-4-1 مدل پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش با بهره گیری از مدل DEA شبکه ای (دو مرحله ای) که Chen و Yan  در سال 2011 ارائه کردند، قصد داریم تا کارایی زنجیره های تأمین ( کارایی روابط بین سازندگان قطعات و تولیدکنندگان خودرو) را در صنایع خودروسازی گروه سایپا بسنجیم.

شکل(1-1) مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد. به صورتی که هر زنجیره تأمین (DMU) به دو زیر واحد تقسیم شده که زیرواحد اول معرف تأمین کننده قطعات پیستون (S) و زیرواحد دوم معرف دو خودروساز می باشد.  M1 شرکت سایپا مرکزی و  M2 شرکت پارس خودرو (که یکی از شرکت های تابعه گروه سایپا می باشد) می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:

  • نشان دادن اهمیتی که کارایی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی کشور دارد.
  • کمک به مدیران صنعت خودرو در تخصیص بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح.
  • شناسایی علل ناکارایی شرکت.
  • شناسایی واحدهای الگوبرای هر واحد تصمیم‌گیری ناکارا، در جهت بهبود عملکرد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش کارآیی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران با فرمت ورد