عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

 • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-4-2- اهداف فرعی

 • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 • سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

 

1-5- پرسش یا پرسش های پژوهش

1-5-1- پرسش اصلی:

ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان کدامند؟

 

1-5-2- پرسشهای فرعی:

 • وضعیت محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه می باشد؟
 • عوامل قانونی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • عوامل اقتصادی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • محیط کاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟

 

 • وضعیت محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه می باشد؟
 • استقلال و خودمختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • همکاری(درون سازمانی و برون سازمانی) در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • در نظر داشتن جامعه(مشارکت و توسعه) در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • در نظر داشتن اخلاق کاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟

 

 • وضعیت ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه می باشد؟
 • مدیریت هسته های علمی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • ساختار مالی سازمان در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • تشکیل مشاوره متخصصان در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • تشکیل مراکز تحقیقاتی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • راه اندازی مراکز رشد در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟
 • سیستم اطلاعات و رایانه در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی می باشد؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1-4-1- هدف اصلی

 • سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

 

1-4-2- اهداف فرعی

 • سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.
 • سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

                           سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان با فرمت ورد