عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

اهداف علمی پژوهش:

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک شناخت عوامل موثر براعتماد مشتریان ورتبه بندی این عوامل از دید مشتریان بانک دارای اهمیت می باشد.بانک ها وموسسات مالی برای کسب منافع خویش وکسب سهم درصدبازار وسودآوری به شناخت عوامل موثر براعتماد مشتریان خویش نیازدارند .

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

 

مطالعات اکتشافی برای تعیین موضوع
مرحله مقدماتی
کاوش و مصاحبه برای تعیین موضوع

1-4)چهارچوب نظری پژوهش:

این پژوهش برگرفته از سه مدل که توسط ون[1] وهمکاران (2004) وادیه نصری وشرف الدین[2] (2012)  ومدل هیانگ شیک یان ولنزی بارکر[3](2013) ارائه گردید می باشد.

وادیه نصری وشرف الدین(2012) پژوهشی باعنوان”عوامل موثربرپذیرش بانکداری اینترنتی برپایه اعتماددرتونس انجام دادند.انهادرمدل خود علاوه بر متغیرهای سودمندی ادراکی ،درک سهولت بهره گیری ،توجه هنجاراجتماعی ،کنترل رفتاردرک شده وقصداستفاده از بانکداری اینترنتی از متغیرهای دیگری بهره گیری کردند.که عبارتنداز امنیت وحریم خصوصی ،خودکارامدی ،طرفداری دولت وپشتیبانی تکنولوژی .

1.wan

2- Wadie Nasri & Lanouar Charfeddine

3- Hyun Shik Yoon & Linsey M. Barker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد